ای عارض تو چون گل و زلف تو چو سنبل از عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

ای عارض تو چون گل و زلف تو چو سنبل

1
ای عارض تو چون گل و زلف تو چو سنبل
من شیفته و فتنه آن سنبل و آن گل
2
زلفین تو قیریست بر انگیخته از عاج
رخسار تو شیریست بر آمیخته بامل
3
زلفین تو زاغیست بر آویخته هموار
دو ماه بمنقار و دو خورشید بچنگل
عکس نوشته
ای عارض تو چون گل و زلف تو چو سنبل از عمعق بخاری