جای حضور و گلشن امن است این سرای از حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

حافظ شیرازی
خانه / حافظ شیرازی / اشعار منتسب / اشعار منتسب شماره 614

جای حضور و گلشن امن است این سرای

1 جای حضور و گلشن امن است این سرای زین در به شادمانی و عیش وطرب در آی

2 ای کاخ دولتی تو چه کاخی که مدرج است در شاخسار گلشن تو سایه همای

3 هر صبح در هوای درت می کند صبوح جمشید تخت چرخ به جام جهان نمای

4 فرخنده نوگل تو چمن را حیات ده جعد بنفشهٔ تو صبا را گره گشای

5 خورشید در هوای تو چون ذره پای کوب جمشید درحریم تو چون بندگان بپای

6 حافظ مقیم درگه او باش و عیش کن کاندر بهشت بهتر از این گوشه نیست جای

عکس نوشته