جای حضور و گلشن امن است این سرای از حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

حافظ شیرازی
خانه / حافظ شیرازی / اشعار منتسب / اشعار منتسب شماره 614

جای حضور و گلشن امن است این سرای

1
جای حضور و گلشن امن است این سرای
زین در به شادمانی و عیش وطرب در آی
2
ای کاخ دولتی تو چه کاخی که مدرج است
در شاخسار گلشن تو سایه همای
3
هر صبح در هوای درت می کند صبوح
جمشید تخت چرخ به جام جهان نمای
4
فرخنده نوگل تو چمن را حیات ده
جعد بنفشهٔ تو صبا را گره گشای
5
خورشید در هوای تو چون ذره پای کوب
جمشید درحریم تو چون بندگان بپای
6
حافظ مقیم درگه او باش و عیش کن
کاندر بهشت بهتر از این گوشه نیست جای
عکس نوشته
جای حضور و گلشن امن است این سرای از حافظ شیرازی