بسکه بخشد کف تو دروگهر از عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

بسکه بخشد کف تو دروگهر

1
بسکه بخشد کف تو دروگهر
بحر شرمنده گشته و فاوا
عکس نوشته
بسکه بخشد کف تو دروگهر از عمعق بخاری