کند گر تموج هیولای اولی از عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

کند گر تموج هیولای اولی

1
کند گر تموج هیولای اولی
تلاطم نماید مزاج از طبایع
2
و راز نفس کل عقل کلی شکیبد
بر افتد زاوتاد رسم صنایع
3
سپهر ملاعب بساط مزور
چو برجنبد، افراد گردند ضایع
عکس نوشته
کند گر تموج هیولای اولی از عمعق بخاری