با جام باده در وطن امروز بر فروز از عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

با جام باده در وطن امروز بر فروز

1
با جام باده در وطن امروز بر فروز
آن گوهری که هست مدد در صفای جان
2
قد بلند او بمثل مثل نارون
رنگ عجیب او بصفت رنگ ناردان
3
بیگانه از ستاره ولیکن ستاره بار
بی بهره از عقیق ولیکن عقیق سان
4
رخشان ترست پیکرش از جنس آفتاب
پیچان ترست قالبش از شاخ خیزران
5
در گوش او ز گوهر چرخست گوشوار
بر فرق او ز مشک سیاهست طیلسان
6
شنگرف را بگونه دلیل معینست
لیکن همی نماید زنگار ازو دخان
7
چون خاطر کریم صفا اندرو پدید
چون همت بلند جوادی درو عیان
8
چون بر زمین ز پیکر خود سایه افگند
سوی سپهر پشه زرین شود روان
9
نقصان کجا رسد بطبایع ز روزگار؟
تا اوست بر سپاه طبایع خدایگان
عکس نوشته
با جام باده در وطن امروز بر فروز از عمعق بخاری