جهان چو چشم نگاران خرگهی گردد از عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

جهان چو چشم نگاران خرگهی گردد

1
جهان چو چشم نگاران خرگهی گردد
که از خمار شبانه نشاط خواب کنند
عکس نوشته
جهان چو چشم نگاران خرگهی گردد از عمعق بخاری