خشم تو آبست، اگر در آب موج آتشست از عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

خشم تو آبست، اگر در آب موج آتشست

1
خشم تو آبست، اگر در آب موج آتشست
حلم تو خاکست، اگر در خاک کوه آهنست
2
چنگ عزرائیل را ماند سر شمشیر تو
زانکه عزرائیل را دایم عقیقین دامنست
3
رزمگاه تو بمحشر گاه ماند کندرو
مرد نشناسد که مردست از نهیبت یا زنست
عکس نوشته
خشم تو آبست، اگر در آب موج آتشست از عمعق بخاری