وقت گل سوری، خیز ای نگار از عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

وقت گل سوری، خیز ای نگار

1
وقت گل سوری، خیز ای نگار
بر گل سوری می سوری بیار
2
بر بط سغدی را گردن بگیر
زخمه زیر و بم او برگمار
3
زان می نوشین، که چو جانم بدی
گر شدی اندر تن من پایدار
4
آنکه بود در تن آزادگان
از همه شادی و طرب دستیار
5
گوهر جودست، که گردد بدو
از گهر مردم جود آشکار
6
گر نبدی خاصیت او بجود
جای نبودیش کف شهریار
7
خسرو محمود شهنشاه دهر
تاج ملوک و ملک شهریار
8
آتش سوزنده بهنگام رزم
مهر فروزنده بهنگام بار
9
آنکه ازو باغ بهارست ملک
کف زر افشانش ابر بهار
عکس نوشته
وقت گل سوری، خیز ای نگار از عمعق بخاری