ای در دل و جان سواری تو از اثیر اخسیکتی

اثیر اخسیکتی

اثیر اخسیکتی

اثیر اخسیکتی

ای در دل و جان سواری تو

1
ای در دل و جان سواری تو
شیران جهان شکان شکاری تو
2
در پای در آرد عافیت را
بیداد بدستیاری تو
3
وی دشمن جان من جهانی
جرمم همه دوستداری تو
4
عهدی است میان ما و لیکن
موقوف بر استواری تو
5
کاری است بزرگ عشق خاصه
در نوبت خرد کاری تو
عکس نوشته
ای در دل و جان سواری تو از اثیر اخسیکتی