آب حیات است پدر سوخته از ایرج میرزا

ایرج میرزا

ایرج میرزا

ایرج میرزا

آب حیات است پدر سوخته

1
آب حیات است پدر سوخته
حَبِّ نبات است پدر سوخته
2
وه چه سیه چرده و شیرین لب است
چون شکلات است پدر سوخته
3
آب شود گر به دهانش بری
توت هرات است پدر سوخته
4
تا بتوانیش بگیر و بکن
صَوم و صَلات است پدر سوخته
5
می نرسد جز به فرومایگان
خمس و زکات است پدر سوخته
6
سخت بود ره به دلش یافتن
حصن کلات است پدرسوخته
7
تنگ دهان، موی میان، دل سیاه
عین دوات است پدر سوخته
8
احمد و از مهر چنین منصرف
خصم نجات است پدر سوخته
9
با همه ناراستی و بد دلی
خوش حرکات است پدر سوخته
10
قافیه هر چند غلط می شود
باب لواط است پدر سوخته
عکس نوشته
آب حیات است پدر سوخته از ایرج میرزا