یارب دل پاک و جان آگاهم ده از خواجه عبدالله انصاری

خواجه عبدالله انصاری

خواجه عبدالله انصاری

خواجه عبدالله انصاری

یارب دل پاک و جان آگاهم ده

1
یارب دل پاک و جان آگاهم ده
آه شب و گریه سحرگاهم ده
2
در راه خود اول ز خودم بیخود کن
بیخود چو شدم ز خود بخود راهم ده

الهی یکتای بی همتایی، قیوم توانایی، بر همه چیز بینایی، در همه حال دانایی، از عیب مصفایی، از شرک مبرایی،اصل هر دوایی، داروی دلهایی، شاهنشاه فرمانفرمایی، معزز بتاج کبریایی، بتو رسد مُلک خدایی. ,

عکس نوشته
یارب دل پاک و جان آگاهم ده از خواجه عبدالله انصاری