در هر فلکی مردمکی می‌بینم از جلال الدین محمد مولوی

جلال الدین محمد مولوی

جلال الدین محمد مولوی

جلال الدین محمد مولوی

در هر فلکی مردمکی می‌بینم

1
در هر فلکی مردمکی می‌بینم
هر مردمکش را فلکی می‌بینم
2
ای احول اگر یکی دو می‌بینی تو
بر عکس تو من دو را یکی می‌بینم
عکس نوشته
در هر فلکی مردمکی می‌بینم از جلال الدین محمد مولوی