تا جفایی نکشد دل به وفایی نرسد از خیالی بخارایی

خیالی بخارایی

خیالی بخارایی

خیالی بخارایی

تا جفایی نکشد دل به وفایی نرسد

1
تا جفایی نکشد دل به وفایی نرسد
ورنه بی درد در این ره به دوایی نرسد
2
نالهٔ هر که چو بلبل نه به سودای گلی ست
عاقبت زین چمنش برگ و نوایی نرسد
3
ای دل ار سعی تو این است که من می بینم
جای آن است که کار تو به جایی نرسد
4
پای بوس تو طمع داشت دلم، عقلم گفت
رو که این پایه به هر بی سروپایی نرسد
5
بیش مخرام که از چشم بدان می ترسم
تا به بالای بلند تو بلایی نرسد
6
گر وصالت به خیالی نرسد نیست عجب
هیچگه منصب شاهی به گدایی نرسد
عکس نوشته
تا جفایی نکشد دل به وفایی نرسد از خیالی بخارایی