دی طفلک خاک بیز غربال بدست از ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

دی طفلک خاک بیز غربال بدست

1 دی طفلک خاک بیز غربال بدست میزد بدو دست و روی خود را می‌خست

2 میگفت به های‌های کافسوس و دریغ دانگی بنیافتیم و غربال شکست

عکس نوشته