گفتی که فلان ز یاد ما خاموشست از ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

گفتی که فلان ز یاد ما خاموشست

1
گفتی که فلان ز یاد ما خاموشست
از بادهٔ عشق دیگری مدهوشست
2
شرمت بادا هنوز خاک در تو
از گرمی خون دل من در جوشست
عکس نوشته
گفتی که فلان ز یاد ما خاموشست از ابوسعید ابوالخیر