گفتی که فلان ز یاد ما خاموشست از ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

گفتی که فلان ز یاد ما خاموشست

1 گفتی که فلان ز یاد ما خاموشست از بادهٔ عشق دیگری مدهوشست

2 شرمت بادا هنوز خاک در تو از گرمی خون دل من در جوشست

عکس نوشته