به انگشتان پا از زیر کرسی از ایرج میرزا

ایرج میرزا

ایرج میرزا

ایرج میرزا
خانه / ایرج میرزا / ابیات پراکنده / ابیات پراکنده شماره 182

به انگشتان پا از زیر کرسی

1
به انگشتان پا از زیر کرسی
ز کس ها کرده ام احوال پرسی
عکس نوشته
به انگشتان پا از زیر کرسی از ایرج میرزا