نیست یک نقطهٔ بیکار درین صفحهٔ خاک از صائب تبریزی

صائب تبریزی

صائب تبریزی

صائب تبریزی

نیست یک نقطهٔ بیکار درین صفحهٔ خاک

1 نیست یک نقطهٔ بیکار درین صفحهٔ خاک ما درین غمکده یارب به چه کار آمده‌ایم؟

عکس نوشته