گله ها دارم و نگویم از آنک از عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

گله ها دارم و نگویم از آنک

1
گله ها دارم و نگویم از آنک
عشق را مهر بر دهن باشد
2
عاشقان را چو کرم ابریشم
جامه هم گور و هم کفن باشد
3
عاشقی کز بلا بیندیشد
عاشق جان خویشتن باشد
عکس نوشته
گله ها دارم و نگویم از آنک از عمعق بخاری