روز رزم او چو رایتهای او صف بر کشند از عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

روز رزم او چو رایتهای او صف بر کشند

1
روز رزم او چو رایتهای او صف بر کشند
اختران از بیم سر در نیلگون چادر کشند
2
تیغ جان آهنج او چون بر کشد سر از نیام
خلق باید تا بمیدانش تن بی سر کشند
3
خون فشاند بر فلک چندان که حوران بهشت
از پی آن تا نیالایند، دامن بر کشند
4
سایه گرزش اگر بر کوه آهن برفتد
کوه آهن ذره گردد، کت بپشت در کشند
5
ای خداوندی که هر جایی که تو لشکر کشی
بر اثر پیروزی و فتح و ظفر لشکر کشند
عکس نوشته
روز رزم او چو رایتهای او صف بر کشند از عمعق بخاری