بویی که از بهار نسیم صبا برد از عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

بویی که از بهار نسیم صبا برد

1
بویی که از بهار نسیم صبا برد
گویی همی ز طره دلار ما برد
2
شمشاد طوق فاخته گردد بکوهسار
خلخال لاله کبک دری را عطا برد
3
باشد صواب باده، چو از ناف یاسمین
باد شمال نافه مشک ختا برد
عکس نوشته
بویی که از بهار نسیم صبا برد از عمعق بخاری