هزاران قبه عالی کشیده سر با بر اندر از عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

هزاران قبه عالی کشیده سر با بر اندر

1
هزاران قبه عالی کشیده سر با بر اندر
که کردی کمترین قبه سپهر برترین دروا
2
چو گرگ ظلم را کشتی بزور بازوی عدلت
زانبوهی شده صحرای اقلیم تو چون کمرا
3
یکی دبه در افگندی بزیر پای اشتربان
یکی بر چهره مالیدی مهار ماده ما را
عکس نوشته
هزاران قبه عالی کشیده سر با بر اندر از عمعق بخاری