یک دم نشود که در دم افزون نکنی از عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

یک دم نشود که در دم افزون نکنی

1
یک دم نشود که در دم افزون نکنی
چو عادت خویت این بود، چون نکنی؟
2
دلداری بر من یقین که داری در دل
لیکن نکنی، تا جگرم خون نکنی
عکس نوشته
یک دم نشود که در دم افزون نکنی از عمعق بخاری