بخدائی که رازهای ضمیر از جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

بخدائی که رازهای ضمیر

1
بخدائی که رازهای ضمیر
پیش علمش برهنه و فاشست
2
لطف او را درین نشیمن خاک
آب زراد و باد فراشست
3
کانچه گفتند حاسدان بغرض
نقش سیمرغ و کلک نقاشست
عکس نوشته
بخدائی که رازهای ضمیر از جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی