دل مرا چو ز روی تو یاد می آید از امیرخسرو دهلوی

امیرخسرو دهلوی

امیرخسرو دهلوی

امیرخسرو دهلوی

دل مرا چو ز روی تو یاد می آید

1
دل مرا چو ز روی تو یاد می آید
هزار شادی در دل زیاد می آید
2
تو پای خویش فراموش کرده ای از حسن
کجات از من سرگشته یاد می آید
3
غم تو در دلم آتش نهاد و از لعلت
صد آتش دگر اندر نهاد می آید
4
سواد چین شده زلفین تو که هر سحرم
نسیم مشک افشان زان سواد می آید
5
مراد سینه خسرو تویی و روی ترا
هر آن صفت که کنم بر مراد می آید
عکس نوشته
دل مرا چو ز روی تو یاد می آید از امیرخسرو دهلوی