ترک من، بر شکل دیگر می روی از امیرخسرو دهلوی

امیرخسرو دهلوی

امیرخسرو دهلوی

امیرخسرو دهلوی

ترک من، بر شکل دیگر می روی

1 ترک من، بر شکل دیگر می روی با مه از خوبی برابر می روی

2 چست بربستی قبای فتنه را گویی از میدان به لشکر می روی

3 بر سر خود راه کردم مر ترا بر حقی، گر برسرم برمی روی

4 چند گویی در روم در چشم تو؟ دیده در راهست، گر سر می روی

5 دوش گفتی مردم چشم توام وین زمان در چشم من در می روی

6 سوی خسرو بین که خاک پای تست ای که باد افگنده در سر می روی

عکس نوشته