مرا از چون تو یاری میگزیرد از جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

مرا از چون تو یاری میگزیرد

1
مرا از چون تو یاری میگزیرد
که خود درد منت دامن نگیرد
2
لب بیجاده رنگت گر شوم کاه
بایزد گر مرا هرگز پذیرد
3
دلم شمعیست کاندر وصل و هجرت
ببوسی زنده وز بادی بمیرد
4
نخواهم بردن از خصم تو خواری
کزین معنیم باری میگزیرد
5
مرا گویند حال دل بدو گوی
چه خوانم قصه چون دروی نگیرد
عکس نوشته
مرا از چون تو یاری میگزیرد از جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی