در تو دل خسته نظری تیز نکرد از عسجدی مروزی

عسجدی مروزی

عسجدی مروزی

عسجدی مروزی
خانه / عسجدی مروزی / اشعار باقیمانده / اشعار باقیمانده شماره 29

در تو دل خسته نظری تیز نکرد

1
در تو دل خسته نظری تیز نکرد
کز دیده هزار گونه خونریز نکرد
2
پرهیز کن از دود دلی، کز غم تو
خون گشت وز دوستیت پرهیز نکرد
عکس نوشته
در تو دل خسته نظری تیز نکرد از عسجدی مروزی