چه سود کند، که آتش عشقش از عسجدی مروزی

عسجدی مروزی

عسجدی مروزی

عسجدی مروزی
خانه / عسجدی مروزی / اشعار باقیمانده / اشعار باقیمانده شماره 23

چه سود کند، که آتش عشقش

1
چه سود کند، که آتش عشقش
دود از دل و جان من برانگیزد
2
پیش همه مردمان و او عاشق
جوبنده بخاک بر به بجخیزد
عکس نوشته
چه سود کند، که آتش عشقش از عسجدی مروزی