خدا بتان جفا کیش را وفا بخشد از خیالی بخارایی

خیالی بخارایی

خیالی بخارایی

خیالی بخارایی

خدا بتان جفا کیش را وفا بخشد

1
خدا بتان جفا کیش را وفا بخشد
ندامت از ستم و توبه از جفا بخشد
2
تو را ز حُسن و ملاحت هر آنچه باید هست
ولی طریقهٔ مهر و وفا خدا بخشد
3
کرامتی به از این نیست زاهدا که کریم
مرا نیاز و تو را توبه از ریا بخشد
4
ز جور و کین تو باشد که ای رقیب مرا
خدای صبر دهد یا تو را حیا بخشد
5
امید و بیم خیالی از این دو بیرون نیست
که عشق او کُشدش از فراق یا بخشد
عکس نوشته
خدا بتان جفا کیش را وفا بخشد از خیالی بخارایی