برو ای یار دلارام برو از جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

برو ای یار دلارام برو

1 برو ای یار دلارام برو برو ای یار گلندام برو

2 بروایدوست که در باقی شد با توام نامه و پیغام برو

3 تانگوئی که دگر جنگ کنم کان نه جنگست و نه دشنام برو

4 گر تو خود آب حیاتی بمثل بخدا کت نبرم نام برو

5 چندگوئی که نئی پخته هنوز اینچنین گیر منم خام برو

6 دل تو هست دگرجا بنوا بر ما نیستت آرام برو

عکس نوشته