برو ای یار دلارام برو از جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

برو ای یار دلارام برو

1
برو ای یار دلارام برو
برو ای یار گلندام برو
2
بروایدوست که در باقی شد
با توام نامه و پیغام برو
3
تانگوئی که دگر جنگ کنم
کان نه جنگست و نه دشنام برو
4
گر تو خود آب حیاتی بمثل
بخدا کت نبرم نام برو
5
چندگوئی که نئی پخته هنوز
اینچنین گیر منم خام برو
6
دل تو هست دگرجا بنوا
بر ما نیستت آرام برو
عکس نوشته
برو ای یار دلارام برو از جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی