ازین سپس تو ببینی دوان دوان در دشت از عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

ازین سپس تو ببینی دوان دوان در دشت

1
ازین سپس تو ببینی دوان دوان در دشت
بکفش و موزه در افگنده صد هزار سیان
عکس نوشته
ازین سپس تو ببینی دوان دوان در دشت از عمعق بخاری