حقتعالی اندرین دنیای دون از جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

حقتعالی اندرین دنیای دون

1 حقتعالی اندرین دنیای دون بندگان نیک را بنواخت نیک

2 من خود از نیکان نیم باری مرا میتواند داشت زین بهتر ولیک

عکس نوشته