حقتعالی اندرین دنیای دون از جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

حقتعالی اندرین دنیای دون

1
حقتعالی اندرین دنیای دون
بندگان نیک را بنواخت نیک
2
من خود از نیکان نیم باری مرا
میتواند داشت زین بهتر ولیک
عکس نوشته
حقتعالی اندرین دنیای دون از جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی