ز کویت رفتم و الماس طاقت بر جگر بستم از صائب تبریزی

صائب تبریزی

صائب تبریزی

صائب تبریزی

ز کویت رفتم و الماس طاقت بر جگر بستم

1
ز کویت رفتم و الماس طاقت بر جگر بستم
تو با اغیار خوش بنشین که من بار سفر بستم
2
همان بهتر که روگردان شوم از خیل مژگانش
به غیر از خون دل خوردن چه طرف از نیشتر بستم
3
به هر چوب قفس پیوند دیگر بود بالم را
به زور این قوت پرواز را بر بال و پر بستم
عکس نوشته
ز کویت رفتم و الماس طاقت بر جگر بستم از صائب تبریزی