ای هوس‌های دلم باری بیا رویی نما از جلال الدین محمد مولوی

جلال الدین محمد مولوی

جلال الدین محمد مولوی

جلال الدین محمد مولوی

ای هوس‌های دلم باری بیا رویی نما

1
ای هوس‌های دلم باری بیا رویی نما
ای مراد و حاصلم باری بیا رویی نما
2
مشکل و شوریده‌ام چون زلف تو چون زلف تو
ای گشاد مشکلم باری بیا رویی نما
3
از ره و منزل مگو دیگر مگو دیگر مگو
ای تو راه و منزلم باری بیا رویی نما
4
درربودی از زمین یک مشت گل یک مشت گل
در میان آن گلم باری بیا رویی نما
5
تا ز نیکی وز بدی من واقفم من واقفم
از جمالت غافلم باری بیا رویی نما
6
تا نسوزد عقل من در عشق تو در عشق تو
غافلم نی عاقلم باری بیا رویی نما
7
شه صلاح الدین که تو هم حاضری هم غایبی
ای عجوبه واصلم باری بیا رویی نما
عکس نوشته
ای هوس‌های دلم باری بیا رویی نما از جلال الدین محمد مولوی