بوقلمون چند از انکار تو از جلال الدین محمد مولوی

جلال الدین محمد مولوی

جلال الدین محمد مولوی

جلال الدین محمد مولوی

بوقلمون چند از انکار تو

1 بوقلمون چند از انکار تو در کف ما چند خلد خار تو

2 یار تو از سر فلک واقف است پس چه بود پیش وی اسرار تو

3 چند بگویی که همین بار و بس چند از این چند از این بار تو

4 ای ز تو بیمار حبیب و طبیب بسته ز ناسور تو تیمار تو

5 خورده می غفلت و منکر شده بوی دهانت شده اقرار تو

عکس نوشته