کسیکه او کند از کان که به میتین سیم از عسجدی مروزی

عسجدی مروزی

عسجدی مروزی

عسجدی مروزی
خانه / عسجدی مروزی / اشعار باقیمانده / اشعار باقیمانده شماره 62

کسیکه او کند از کان که به میتین سیم

1
کسیکه او کند از کان که به میتین سیم
مکن بر او بر بخشایش و مباش رحیم
عکس نوشته
کسیکه او کند از کان که به میتین سیم از عسجدی مروزی