ای نسیم سحر آرامگَهِ یار کجاست؟ از حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

ای نسیم سحر آرامگَهِ یار کجاست؟

1
ای نسیم سحر آرامگَهِ یار کجاست؟
منزلِ آن مَهِ عاشق‌کُشِ عیار کجاست؟
2
شبِ تار است و رَه وادیِ اِیمن در پیش
آتش طور کجا؟ موعد دیدار کجاست؟
3
هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد
در خرابات بگویید که هشیار کجاست؟
4
آن کَس است اهل بشارت که اشارت داند
نکته‌ها هست بسی محرم اسرار کجاست؟
5
هر سرِ مویِ مرا با تو هزاران کار است
ما کجاییم و ملامت‌گر بی‌کار کجاست؟
6
باز پرسید ز گیسویِ شِکَن در شِکَنَش
کاین دل غم‌زده، سرگشته گرفتار، کجاست؟
7
عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو؟
دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست؟
8
ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی
عیش، بی یار مهیا نشود یار کجاست؟
9
حافظ از بادِ خزان، در چمنِ دهر مَرَنج
فکرِ معقول بفرما، گلِ بی خار کجاست؟

معنی شعر:

افسرده و ملول هستی و راز دار صادقی نداری که در دلت را به او بگویی از سرزنش سرزنشگران می ترسی، با روحیه ای قوی می توانی با مشکلات زندگی مقابله کنی و برآن ها چیره شوی

عکس نوشته
ای نسیم سحر آرامگَهِ یار کجاست؟ از حافظ شیرازی