این ستمکاران که می‌خواهند سلطانی کنند از فرخی یزدی

فرخی یزدی

فرخی یزدی

فرخی یزدی

این ستمکاران که می‌خواهند سلطانی کنند

1
این ستمکاران که می‌خواهند سلطانی کنند
عالمی را کشته تا یک دم هوسرانی کنند
2
آنچه باقی مانده از دربار چنگیز و نِرُن
بار بار آورده و سر بار ایرانی کنند
3
جشن و ماتم پیش ما باشد یکی چون بره را
روزگار جشن و ماتم هردو قربانی کنند
4
روز شادی نیست در شهری که از هر گوشه‌اش
بی‌نوایان بهر نان هرشب نواخوانی کنند
5
تا به کی با پول این یک مشت خلق گرسنه
صبح عید و عصر جشن و شب چراغانی کنند
6
با چنین نعمت که می‌بینند این مردم رواست
شکرها تقدیم دربار بریتانی کنند
عکس نوشته
این ستمکاران که می‌خواهند سلطانی کنند از فرخی یزدی