قسم به عزت و قدر و مقام آزادی از فرخی یزدی

فرخی یزدی

فرخی یزدی

فرخی یزدی

قسم به عزت و قدر و مقام آزادی

1
قسم به عزت و قدر و مقام آزادی
که روح بخش جهان است نام آزادی
2
به پیش اهل جهان محترم بود آنکس
که داشت از دل و جان احترام آزادی
3
چگونه پای گذاری بصرف دعوت شیخ
به مسلکی که ندارد مرام آزادی
4
هزار بار بود به ز صبح استبداد
برای دسته پا بسته، شام آزادی
5
به روزگار قیامت بپا شود آن روز
کنند رنجبران چون قیام آزادی
6
اگر خدای به من فرصتی دهد یک روز
کشم ز مرتجعین انتقام آزادی
7
ز بند بندگی خواجه کی شوی آزاد
چو فرخی نشوی گر غلام آزادی
عکس نوشته
قسم به عزت و قدر و مقام آزادی از فرخی یزدی