کسان زخارف دنیا بدین خریدارند از ادیب الممالک فراهانی

ادیب الممالک فراهانی

ادیب الممالک فراهانی

ادیب الممالک فراهانی

کسان زخارف دنیا بدین خریدارند

1 کسان زخارف دنیا بدین خریدارند تو این جهان بفروشی و نام نیک خری

2 چو نام نیک بماند بجای بگذاریش چو مال بگذرد از وی تو زودتر گذری

3 برای یکدرم آنان هزار رنج برند تو با یکی درم الحق هزار گنج بری

عکس نوشته