درختِ دوستی بنشان که کامِ دل به بار آرد از حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

درختِ دوستی بنشان که کامِ دل به بار آرد

1
درختِ دوستی بنشان که کامِ دل به بار آرد
نهالِ دشمنی بَرکَن که رنج بی‌شمار آرد
2
چو مهمانِ خراباتی به عزت باش با رندان
که دردِ سر کشی جانا، گرت مستی خمار آرد
3
شبِ صحبت غنیمت دان که بعد از روزگارِ ما
بسی گردش کُنَد گردون، بسی لیل و نهار آرد
4
عِماری دارِ لیلی را که مَهدِ ماه در حکم است
خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد
5
بهارِ عمر خواه ای دل، وگرنه این چمن هر سال
چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هِزار آرد
6
خدا را چون دلِ ریشم قراری بست با زلفت
بفرما لعلِ نوشین را که زودش باقرار آرد
7
در این باغ از خدا خواهد دگر پیرانه سر حافظ
نشیند بر لبِ جویی و سروی در کنار آرد

معنی شعر:

از کینه و عداوت دشمنی دوری کن. از کبر و غرور و کدورت بپرهیز فروتنی و افتادگی را پیشه خود ساز. عداوت ها را به دوستی مبدل کن دم غنیمت را بشمار. برای رسیدن به اهداف خود از خداوند یاری بخواه.

عکس نوشته
درختِ دوستی بنشان که کامِ دل به بار آرد از حافظ شیرازی