دل دوش هزار چاره سازی میکرد از عسجدی مروزی

عسجدی مروزی

عسجدی مروزی

عسجدی مروزی
خانه / عسجدی مروزی / اشعار باقیمانده / اشعار باقیمانده شماره 27

دل دوش هزار چاره سازی میکرد

1
دل دوش هزار چاره سازی میکرد
با وعده دوست عشقبازی میکرد
2
تا بر کف پای تو تواند مالید
دل را همه شب دیده نمازی میکرد
عکس نوشته
دل دوش هزار چاره سازی میکرد از عسجدی مروزی