شاه ابوالقاسم بن ناصر دین از عسجدی مروزی

عسجدی مروزی

عسجدی مروزی

عسجدی مروزی
خانه / عسجدی مروزی / اشعار باقیمانده / اشعار باقیمانده شماره 42

شاه ابوالقاسم بن ناصر دین

1
شاه ابوالقاسم بن ناصر دین
آن نبردی ملک نبرده سوار
عکس نوشته
شاه ابوالقاسم بن ناصر دین از عسجدی مروزی