ساقیا می بقدح ریز و ببد مست مده از اهلی شیرازی

اهلی شیرازی

اهلی شیرازی

اهلی شیرازی

ساقیا می بقدح ریز و ببد مست مده

1
ساقیا می بقدح ریز و ببد مست مده
مصلحت نیست جز این مصلحت از دست مده
2
بیخطا سنگدلان شیشه دل می شکنند
دل بدینطایفه تا صبر و توان هست مده
3
ماهی شست بتانیم و بدین دام خوشیم
یارب آزادی ما هرگز ازین شست مده
4
گر شوی کشته پی سرو بلندی باری
همت از دست بهر مرتبه پست مده
5
گه گهی نوش وصالی بچشان جان مرا
تلخی زهر فراقم همه پیوست مده
6
مدعی را بهل از دام غمت تا بجهد
باسیران محبت ره وارست مده
7
اهلی از دست تو گر چرخ ستاند همه چیز
همه عالم بده و ساقی سرمست مده
عکس نوشته
ساقیا می بقدح ریز و ببد مست مده از اهلی شیرازی