ساقی به نور باده برافروز جامِ ما از حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

ساقی به نور باده برافروز جامِ ما

1
ساقی به نور باده برافروز جامِ ما
مطرب بگو که کارِ جهان شد به کامِ ما
2
ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم
ای بی‌خبر ز لذتِ شربِ مدامِ ما
3
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریدهٔ عالم دوام ما
4
چندان بود کرشمه و نازِ سَهی قدان
کآید به جلوه سرو صنوبر خرام ما
5
ای باد اگر به گلشن احباب بگذری
زنهار عرضه ده بَرِ جانان پیام ما
6
گو نام ما ز یاد به عمدا چه می‌بری
خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما
7
مستی به چشمِ شاهدِ دلبندِ ما خوش است
زآن رو سپرده‌اند به مستی زمام ما
8
ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازخواست
نانِ حلالِ شیخ، ز آب حرام ما
9
حافظ ز دیده دانهٔ اشکی همی‌فشان
باشد که مرغِ وصل کند قصدِ دام ما
10
دریای اخضر فلک و کشتی هلال
هستند غرق نعمت حاجی قوام ما

معنی شعر:

کسی که دلش با آتش عشق و محبت زنده باش همیشه زنده و جاویدان است. تو انسانی خوش قلب کریم و بخشنده هستی و کارها بروفق مرادت و ایام به کامت خواهد بود. به زندگی عشق بورز و دوستان و یاران را از یاد نبر.

عکس نوشته
ساقی به نور باده برافروز جامِ ما از حافظ شیرازی