ساقی به نور باده برافروز جامِ ما از حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

ساقی به نور باده برافروز جامِ ما

1 ساقی به نور باده برافروز جامِ ما مطرب بگو که کارِ جهان شد به کامِ ما

2 ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم ای بی‌خبر ز لذتِ شربِ مدامِ ما

3 هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریدهٔ عالم دوام ما

4 چندان بود کرشمه و نازِ سَهی قدان کآید به جلوه سرو صنوبر خرام ما

5 ای باد اگر به گلشن احباب بگذری زنهار عرضه ده بَرِ جانان پیام ما

6 گو نام ما ز یاد به عمدا چه می‌بری خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما

7 مستی به چشمِ شاهدِ دلبندِ ما خوش است زآن رو سپرده‌اند به مستی زمام ما

8 ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازخواست نانِ حلالِ شیخ، ز آب حرام ما

9 حافظ ز دیده دانهٔ اشکی همی‌فشان باشد که مرغِ وصل کند قصدِ دام ما

10 دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ما

معنی شعر:

کسی که دلش با آتش عشق و محبت زنده باش همیشه زنده و جاویدان است. تو انسانی خوش قلب کریم و بخشنده هستی و کارها بروفق مرادت و ایام به کامت خواهد بود. به زندگی عشق بورز و دوستان و یاران را از یاد نبر.

عکس نوشته