نه هم قیمت لعل باشد بلور از عسجدی مروزی

عسجدی مروزی

عسجدی مروزی

عسجدی مروزی
خانه / عسجدی مروزی / اشعار باقیمانده / اشعار باقیمانده شماره 31

نه هم قیمت لعل باشد بلور

1
نه هم قیمت لعل باشد بلور
نه همرنگ گلنار باشد پژند
2
بپیچد دلم چون ز پیچه بتم
گشاید بر غم دلم پیچه بند
عکس نوشته
نه هم قیمت لعل باشد بلور از عسجدی مروزی