نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی از حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی

1
نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی
که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی
2
من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش
که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی
3
چنگ در پرده همین می‌دهدت پند ولی
وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی
4
در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است
حیف باشد که ز کار همه غافل باشی
5
نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف
گر شب و روز در این قصه مشکل باشی
6
گر چه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست
رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی
7
حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد
صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی
عکس نوشته
نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی از حافظ شیرازی