نه دل ز تمنای تو در بر گنجد از عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

نه دل ز تمنای تو در بر گنجد

1
نه دل ز تمنای تو در بر گنجد
نه عشق ز سودای تو در سر گنجد
2
ای موی میان، از کمرت در رشکم
کان جا که وی است موی کی در گنجد؟
عکس نوشته
نه دل ز تمنای تو در بر گنجد از عمعق بخاری