ای رهزن عشاق، چه عیار کسی تو از امیرخسرو دهلوی

امیرخسرو دهلوی

امیرخسرو دهلوی

امیرخسرو دهلوی

ای رهزن عشاق، چه عیار کسی تو

1
ای رهزن عشاق، چه عیار کسی تو
وی ماه شب افروز، چه طرار کسی تو
2
خون است می نوشگوارت ز دل خلق
ای ظالم بی مهر، چه خونخوار کسی تو
3
هر چند که گویند مکن جور، کنی بیش
زین خوی مخالف چه جفا کار کسی تو
4
خنجر زنی از غمزه و رحمت نکنی هیچ
زین بیش عفاالله چه ستمگار کسی تو
5
گر جان ندهم، سر نهم، آزرده کنی دل
هم جان و سر تو که دل آزار کسی تو
6
خوارم کنی و عزتم این بس که بگویی
کای بر درم افتاده، تویی خوار کسی تو
7
چندین که جفا برد ز تو خسرو مسکین
روزیش نگفتی که وفادار کسی تو
عکس نوشته
ای رهزن عشاق، چه عیار کسی تو از امیرخسرو دهلوی