پادشاها لشکر توفیق همراه تواند از حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

پادشاها لشکر توفیق همراه تواند

1
پادشاها لشکر توفیق همراه تواند
خیز اگر بر عزم تسخیر جهان ره می‌کنی
2
با چنین جاه و جلال از پیشگاه سلطنت
آگهی و خدمت دل‌های آگه می‌کنی
3
با فریب رنگ این نیلی خم زنگارفام
کار بر وفق مراد صبغة الله می‌کنی
4
آن که ده با هفت و نیم آورد بس سودی نکرد
فرصتت بادا که هفت و نیم با ده می‌کنی
عکس نوشته
پادشاها لشکر توفیق همراه تواند از حافظ شیرازی